စည်းဝေးပွဲ

00109288jpg
00100793_1jpg- Steering Knuckle စည်းဝေးပွဲလိုင်း
00109028jpg
00108244jpg-စည်းဝေးပွဲလိုင်း
00100532jpg- Loaded Steering Knuckle Assembly လိုင်း
00100270jpg